اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۳۵۷۱۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۴۶۱۴۶۹ ۰۰۹۸
۹۳۹۱۳۶۱۴۶۹ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۶۱۴۶۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خزانه ، منطقه 16 (کارخانه)

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خزانه ، منطقه 16 (کارخانه)

  • :
  • ۵۵۳۵۷۱۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۱۲۱۴۶۱۴۶۹ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۳۹۱۳۶۱۴۶۹ ۰۰۹۸

    یوسف فلاحتی
    مدیریت
    ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۳۵۷۱۴۴
    
    ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۴۶۱۴۶۹

   آدرس