اجرای خرپای دستک‌دار یا عصایی

پوشش بام، عاملیت اجرای خرپای دستک‌دار یا عصایی